arbeidsforhold-mangfold_scotland_034-2000

Arbeidsforhold og mangfold

Gassco er en kunnskapsbedrift hvor verdien ligger i de ansattes kompetanse. For våre 350 ansatte, i fem ulike land, skal arbeidsmiljøet være preget av respekt. Respekt er en av våre sentrale verdier, og maner til atferd som omfatter likeverd, mangfold og inkludering.

Hva mener vi med mangfold?

Mangfold i Gassco handler om hvordan hver og en av oss er forskjellig fra resten. Vi tror at det å være unik er en styrke og at mangfold med hensyn til bakgrunn, ferdigheter og kjønn er viktig for at vi sammen skal lykkes og nå våre strategiske mål.

I tillegg til overordnede retningslinjer for ansettelse og arbeidsforhold har vi landspesifikke retningslinjer der målet er å fremme likhet, mangfold og inkludering.

For å best mulig forstå hvordan vi presterer på de ulike områdene, og hva vi bør forbedre, undersøker vi jevnlig hva våre medarbeidere mener om arbeidsforholdene i selskapet. Dette gjør vi ved å gjennomføre regelmessige medarbeiderundersøkelser. Foruten undersøkelsens spørsmål, har vi også vektlagt at ansatte kan gi sin tilbakemelding på andre forhold. Dette for å fange opp eventuelle kritikkverdige opplevelser, som kan resultere i varsling.  

Gjennom rekruttering ansetter vi medarbeidere på alle aldersnivå. Gjennom denne prosessen innhenter vi nødvendig kompetanse, men sørger også for å bidra til at vi får et godt grunnlag for å jobbe videre med utvikling av organisasjonens mangfold og kultur.

Kompetanse

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Vi utfører oppgavene våre profesjonelt og med høy integritet. Millioner av mennesker er avhengig av at vi leverer gassen gjennom våre systemer.

I Gassco handler kompetanse om å tilegne seg nødvendig kunnskap for å drifte og utvikle selskapet. Personlige ferdigheter, erfaring, egenskaper og formell fagkunnskap utgjør i sum medarbeidernes kompetanse. Vi ansetter på et høyt akademisk nivå der utdanning gir ferdigheter i å anvende kunnskap og kompetanse. Målet er at alle skal oppleve utvikling i en sunn forretningskultur og et godt sosialt miljø.

Gjennom ulike OU-tiltak jobber vi med forbedringer på kommunikasjon, tilbakemelding og anerkjennelse av medarbeidere. Målet er å sørge for at vi får nyttiggjort den kompetansen som finnes hos den enkelte.

Vi verdsetter talent og positivitet hos hverandre. I Gassco skal ansatte oppleve at den enkeltes kompetanse blir dyrket og utviklet i tråd med selskapets strategiske mål.

Likestilling

Vi legger spesiell vekt på lik behandling av kjønn i vår virksomhet. Kvinner skal ha samme muligheter som menn gjennom hele sin karriere i Gassco.

Vårt langsiktige mål er at det skal være minst 40 prosent kvinner i selskapet. Vi har nådd 38 prosent så langt i Norge. Vi skal ha en god kjønnsbalanse i alle våre sammensetninger av grupper og team. Ledergruppen vår består i dag av 40 prosent kvinner. I tillegg har vi et mål om å ha kvinner i alle selskapets ledergrupper.

Hva mener vi med inkludering?

Inkludering handler om tilhørighet, åpenhet og likestilling og treffer flere kjerneverdier hos oss.

For å oppleve eierskap til ansvarsområder og beslutninger må alle ansatte inkluderes i relevante prosesser og fora. De etablerte fora i Gassco er bedriftens arbeidsmiljøutvalg og bedriftsutvalget. Gassco har også tre ansattrepresentanter i styret. Tilsvarende utvalg finnes også på mottaksterminalene våre i Europa.