Visjon

Gasscos visjon er å sikre energiforsyningen

Strategi

Vi har tre strategiske mål vi skal nå gjennom bærekraftig drift og utvikling:

  1. Sikker, pålitelig og effektiv drift – en forutsetning for god verdiskaping.
  2. Skape fremtidens infrastruktur – infrastrukturen må videreutvikles i møte med fremtidens energibehov.
  3. Redusere klimapåvirkningen – fokus på reduksjon av klimapåvirkningen i hele verdikjeden
Strategi iconsx4
Verdier

Gassco, on TRACK

Høy kompetanse og en velfungerende organisasjon er en forutsetning for å nå våre strategiske mål. Derfor jobber hele vår organisasjon etter våre verdier, som er oppsummert i akronymet TRACK.

Bærekraft

Gassco skal alltid drive sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er koblet til FNs bærekraftmål og deres «Global Compact».

Som et statlig eid selskap er det et krav at Gassco har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. I Gassco er denne planen en integrert del av vårt øvrige strategiarbeid.

Av FNs 17 bærekraftsmål kan vi bidra inn mot 9 av dem. En oversikt over hvilke konkrete tiltak og resultater vi kobler til disse målene her.

Foto: Getty Images