Getty Images

Lavkarbon verdikjeder

Det komplekse samspillet mellom energikilder og infrastruktur er avgjørende for å møte fremtidens energibehov på en bærekraftig måte. Ved å utnytte de ulike ressursene på en helhetlig måte, kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene og skape et mer robust og fleksibelt energisystem.

Helhetlig systemutvikling i sammenheng med det totale energisystemet er viktig for å opprettholde konkurransekraften til gassinfrastrukturen, maksimere verdien av ressursene på NCS og utnytte de potensielle fordelene ved alternativ bruk. De norske energireservene, naturgass, vannkraft og vind, sammen med CO2-lagringspotensialet på NCS, er avgjørende for å avkarbonisere det europeiske energisystemet.

Utvikling av blått hydrogen kan bygge en bro og balansere daglige og sesongmessige svingninger gjennom markedsutvikling av grønt hydrogen. Tilgang til elektrisk kraft blir essensielt for elektrifisering av NCS, prosessanlegg på land og produksjon av både blått og grønt hydrogen​

Som infrastrukturarkitekt (ref. Meld. St. 11 (2021–2022)) har Gassco en ledende rolle i Tysk-Norsk Energisamarbeid, inkludert mulighetsstudie for hydrogen- and CO2- transport.​

Lavkarbon initiativer

Gassco er involvert i følgende initiativer knyttet til lavkarbon-verdikjeder 

I januar 2022 ble det innledet samtaler mellom Tyskland og Norge for å forsterke og videreutvikle landenes 40 år lange energisamarbeid.

Arbeidet har hovedfokus på energitransformasjonen og landene er enige om å utføre en felles mulighetsstudie av storskala hydrogenproduksjon i Norge, og transport og distribusjon til forbrukere i Tyskland (ref. modellen ovenfor). 

Gassco er blitt bedt om å lede den norske delen av denne felles mulighetsstudien, sammen med vår tyske samarbeidspart DENA. Hensikten med  studien er å verifisere om en hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland er gjennomførbar både teknisk og kommersielt.

Premisset for mulighetsstudien er at arbeidet utføres av industrien og for industrien, med basis i reelle prosjekter i alle deler av verdikjeden. Leveransene fra dette arbeidet vil danne et beslutningsunderlag for eventuell videre modning av hydrogenverdikjeden. 

Arbeidet i denne gjøres med utgangspunkt i en potensiell oppstart i 2030.