Berekraft-klimapaavirkning-GettyImages-468731719-web

Klima og miljø

Gassco skal bidra til å redusere påkjenningene som vi mennesker utsetter naturen for. I nær dialog med våre eiere, kunder og samarbeidspartnere har vi utarbeidet et klimaveikart – et verktøy for å definere områder og oppgaver vi skal jobbe med for å oppnå FNs bærekraftmål om å stoppe klimaendringene innen 2030.

Redusere klimapåvirkningen

Vi anerkjenner FNs klimapanels vurderinger av klimautfordringen kloden står overfor.

Vår oppgave er derfor å sikre at forsyningen av norsk gass i fremtiden er så lite miljøskadelig og har så lavt klimaavtrykk som mulig, i tråd med FNs bærekraftsmål 7, «Ren energi for alle», 9 «Innovasjon og infrastruktur» og 13, «Stoppe klimaendringene». 

Fra nå og frem mot 2030 vil vårt klimaveikart være et nyttig og strategisk verktøy for å løse denne oppgaven på best mulig vis. Kartet skal identifisere og definere områder og oppgaver knyttet til driften vår som vi skal jobbe med for å oppnå FNs bærekraftmål om å stoppe klimaendringene. 

I tett samarbeid med våre eiere, kunder, samarbeidspartnere og deres beslutningstakere, skal vi redusere vårt klimaavtrykk ved å drifte, utvikle og bygge anlegg og rørledningsnettverket for gasstransport på de mest miljøbesparende måtene. 

Omsorg for naturen

I tråd med FNs bærekraftmål har Gassco som mål å drive virksomhet som ikke skader miljøet.

Dette arbeidet har vi alltid i fokus, blant annet med disse tiltakene:

  • Kontinuerlig overvåking av utslipp til luft og sjø 
  • Grundige miljøanalyser i forkant av eventuelle utvidelser eller endring av drift av anleggene 
  • Jevnlige beredskapsøvelser og bruk av mindre skadelige kjemikalier 
  • Avfall fra alle våre aktiviteter skal håndteres på en forsvarlig måte 
  • Effektive digitale løsninger som kan erstatte møter og annen reisevirksomhet 
  • Skape miljøbevisste holdninger hos våre ansatte 
  • En sponsorstrategi hvor vi prioriterer tiltak knyttet til vern av dyreliv og naturmangfold