Foto: Getty Images

Bærekraft

Gassco skal alltid drive sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Bærekraftig drift og utvikling

Vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er koblet til FNs bærekraftmål og deres «Global Compact». 

Som et statlig eid selskap er det et krav at Gassco har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. I Gassco er denne planen en integrert del av vårt øvrige strategiarbeid. Av FNs 17 bærekraftsmål kan vi bidra inn mot 9 av dem.

Vi opererer gassanlegg på land og til havs, og transporterer naturgass til Norge og Europa. Vårt virke innebærer en iboende risiko for skader og storulykker. Olje- og gassindustrien vi er en del av er en del av klimautfordringene, samtidig som naturgass spiller en nøkkelrolle for at Europa skal nå sine egne mål for utslippskutt etter Parisavtalen.  

Våre tre strategiske mål reflekterer vårt arbeid for bærekraftig verdiskaping:

Sikker, pålitelig og effektiv drift
en forutsetning for god verdiskaping 

Skape fremtidens infrastruktur
infrastrukturen må videreutvikles i møte med fremtidens energibehov 

Redusere klimapåvirkningen
fokus på reduksjon av klimapåvirkningen i verdikjeden