2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2023

Norsk gass viktig for europeisk energisikkerhet

Tilgangen på norsk naturgass er fortsatt svært viktig for europeisk energisikkerhet. Kapasiteten ved prosessanlegget på Kollsnes er økt. Gassco har utarbeidet rapport for det tysk-norske energisamarbeidet på hydrogen.  

Screenshot 2024-06-27 133516
2022

Krig i Europa

Russland går til angrepskrig mot Ukraina 24. februar 2022. Krigen får store konsekvenser blant annet for et allerede utfordret europeisk energimarked, og stor geopolitisk usikkerhet skapte rekordetterspørsel etter norsk naturgass.
Situasjonen satt også sikkerheten for energiforsyningen på dagsordenen både internasjonalt og nasjonalt.

Nord Stream eksplosjon
2021

Gassco fyller 20 år!

En anstrengt energisituasjon preget Europa siste halvdel av 2021 med et energisystem i endring, rekordhøye energipriser og prekært kraftbehov i Europa. Norsk naturgass har aldri spilt en viktigere rolle. Det ble transportert 113,2 milliarder standardkubikkmeter gass gjennom rørsystemet til Europa dette året.

2021 var et år med høy aktivitet på sokkelen. Gassco merket en betydelig økning i antall prosjekter og henvendelser fra nye feltutviklingsprosjekter som ønsker en tilknytning til gassinfrastrukturen.

Gassco har også startet utredning av hvordan gassinfrastrukturen kan tilpasses fremtidens energibehov, blant annet ved å se på muligheter for transport av hydrogen og CO2.Gassco 20 års jubileum
2020

Gassleveranse i et pandemiår

Verdenssamfunnet settes på prøve i 2020 gjennom covid-19-pandemien. Millioner av mennesker i Europa er avhengige av den norske naturgassen, og vår viktigste oppgave i pandemiåret var derfor å opprettholde sikker, pålitelig og effektiv drift under forhold vi aldri har opplevd tidligere.

Gassleveransene til Europa var stabilt høye gjennom hele 2020. Ikke en kubikkmeter naturgass gikk tapt på grunn av covid-19.

Regjeringen la i 2020 fram en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien gjennom pandemien. Dette økte antallet forespørsler til Gassco fra selskaper som ønsket å finne nye infrastrukturløsninger fra norsk sokkel til marked.

Screenshot 2023-04-20 112547
2019

Norsk gass i endringstid

I 2019 ble det fattet en investeringsbeslutning for byggingen av Baltic Pipe. Rørledningen vil gå fra norsk kontinentalsokkel via Danmark til Polen og gi norsk gass direkte tilgang til nye markeder. Norsk gass vil være avgjørende i Polens arbeid med å fase ut kullkraft.

Storbritannia hadde sin første uke uten kull i sin energiforsyning i 2019, en utvikling norsk gass har spilt en viktig rolle i. Dette viser at norsk gass har stor betydning langt utover landets grenser, ved å bidra til å diversifisere energiforsyningen til Europa.

Photos LRF, June 2019
2018

Norsk gass stadig mer etterspurt

For andre året på rad er norske gassleveranser tilnærmet like gjennom sommer og vinter. Norske gassleveranser til Europa er på det nest høyeste nivået gjennom tidene. Over 114 milliarder standard kubikkmeter med gass ble levert igjennom rør til Europa i 2018.

Gassco leverer omtrent 25 prosent av gassmengdene som trengs i den europeiske energiblandingen.

Norsk sokkel er fremdeles under utvikling. Polarled åpnet for norsk gass til Europa på tampen av året. Rørledningen krysser Polarsirkelen til havs, og utvidet det eksisterende transportsystemet.

Photos LRF, June 2019
2017

Klar rekord for norsk gasseksport

40 år etter starten på det norske gasseventyret ble det satt klar rekord for norske gassleveranser til Europa i 2017.

I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016, og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere.

Historie-2017-Gassco-Kollsnes-220115-2477-web
2016

Ny mottaksterminal for norsk gasseksport til Tyskland

Bygging av en ny mottaksterminal for leveranser av norsk gass til Tyskland, en av de viktigste oppgavene Gassco noensinne har påtatt seg som operatør, er ferdigstilt. Terminalen mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

Gassled tok i 2012 en investeringsbesluning om å bygge ny mottaksterminal for å erstatte eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT). Den nye terminalen ble ferdig innen avtalt tid og til en lavere kostnad enn forutsatt. 

Prosjektet gir ikke økt eksportkapastitet, men den nye terminale vil bidra til å sikre leveranser av norsk gass til Tyskland i et langsiktig perspektiv.

Norsea gas terminal
2015

Historisk leveranserekord

Aldri før har det vært levert mer gass til Europa. Under Gasscos operatørskap ble det i 2015 transportert 108 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Det gir en økning på hele 7 milliarder sm3 sammenlignet med 2014.

Gassco har som mål å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass slik at kundene i Europa har trygge og pålitelige gassleveranser, og i 2015 oppnådde vi en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,38 – mot 99,92 prosent i 2014.

22. november ble det satt ny historisk leveranserekord pr døgn med hele 365,3 millioner standard kubikkmeter.

Historie-2015-Gassco-Kollsnes-220115-2791-web
2014

Operatør for ny rørledrning

Gassco tar over operatørskapet for den 177 kilometer lange rørledningen som skal transportere rikgass fra Valemon-feltet.

Den 22 tommer store Valemon-rørledningen skal frakte rikgass til Heimdal-feltet i Nordsjøen via den eksisterende Huldra-rørledningen. Teknisk kapasitet for Valemon er 13 millioner standard kubikkmeter per dag.

Valemon er et gass- og kondensatfelt lokalisert rundt 10 kilometer vest for feltet Kvitebjørn i den nordlige delen av Nordsjøen.

Utsnitt transportkart
2013

Stortinget vedtar Polarled

Stortinget vedtar en plan for anlegg og drift av gassrørledningen Polarled, som skal knytte Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal. Polarled vil utvide det eksisterende transportsystemet og tilrettelegge for innfasing av ressurser fra eksisterende og fremtidige funn i Norskehavet. Polarledledningen ligger 1300 meter under havoverflaten med en total lengde på 480 kilometer. Diameteren på 36 tommer gir en kapasitet på opptil 70 millioner standard kubikkmeter pr. dag.

Gassco hadde ansvar for Polarled fram til konseptvalg 21. desember 2011, da Statoil overtok ledelsen av prosjektet. Gassco har også hatt ansvar for å lede den kommersielle prosessen mellom Polarled-partnerne og eiere av tilknyttede anlegg for aktiviteter knyttet til driftsforberedelser.nyhamna_shell
2012

Ny gassterminal skal bygges i Emden

Gassled gir sin tilslutning til Gasscos anbefaling om å bygge en ny mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland. Mottaksterminalen skal erstatte eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet. Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.

Den nye terminalen skal bygges på et ubrukt areal innenfor eksisterende terminalområde i Emden. Byggekontrakten ble tildelt Linde Engineering Dresden GmbH og de fysiske arbeidene starter i løpet av året. Mottaksterminalen skal etter planen stå ferdig i 2016. Samlet investeringsestimat for prosjektet er rundt 5 milliarder kroner.

2011

Overtar drift i Easington

Gassco tar over den daglige driften av mottaksterminalen i Easington på den engelske østkysten, landingspunktet for gass som transporteres gjennom Langeled.

2010

Veien videre

I juni overtar Gassco operatøransvaret for rørledningen som skal føre rikgass fra feltene Gjøa og Vega til det britiske transportsystemet FLAGS. Les mer om Gjøa gas pipeline her.

Mer gass enn noen gang leveres til Europa gjennom det integrerte transportsystemet for norsk gass. For å kunne opprettholde stabile og sikre leveranser er oppgraderinger nødvendig. Blant annet moderniseres mottaksterminalen i Zeebrugge og det bygges nytt mottaksanlegg for norsk gass i Emden.

2009

Verdens lengste brevpost

Rørsonden «Jimmy 007» har med seg et brev gjennom Langeled fra ordføreren i Aukra i Norge til ordføreren i Easington i England. Slik markerer Gassco og Shell den første innvendige inspeksjonen av eksportrøret for gassen fra Ormen Lange. Se video fra mottakelse av brevpost her.

Skanled-prosjektet, som hadde som oppgave å undersøke mulighetene for et nytt gassrør til Øst-Norge og videre til Sverige og Danmark, blir innstilt på grunn av økt kommersiell risiko.

2008

Mer ansvar

Gasscos ansvarsområde utvides ved at vi overtar operatøransvaret for Kvitebjørn gasseksport – rørledningen fra feltene Kvitebjørn og Visund til prosessanlegget på Kollsnes. Les mer om Kvitebjørn gasseksport her.

Olje- og energidepartementet bestemmer at mandatet i forbindelse med CO2-transport skal forlenges og utvides. Gassco skal nå utarbeide løsninger knyttet til transport av CO2 fra fangstanleggene på Kårstø og Mongstad, og i samarbeid med Gassnova SF og Oljedirektoratet etablere grunnlag for investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2.

Historie-2008-Gassco-Kollsnes-7095-web
2007

Overtar drift av mottaksterminaler

Operatøroppgavene vokser, og i 2007 overtar Gassco daglig drift av fire mottaksterminaler for norsk gass i Tyskland, Belgia og Frankrike, og får med dette også 100 nye medarbeidere på kontinentet. Gassco opererer flere mottaksterminaler for norsk gass i Europa.

Oppgraderinger av prosessanleggene på Kårstø planlegges og settes i gang. Gasscos rolle i transporten av norsk gass gjør at vi er involvert i en rekke prosjekter.

Historie-2007-Gassco-Dunkerque-9967-web
2006

Fem år og nye rekorder

Leveransene av norsk gass har aldri vært høyere. Det blir for første gang produsert og levert over 300 millioner kubikkmeter gass i løpet av ett døgn. Med overtakelse av operatøransvaret for Langeled, og den sørlige delen av rørledningen i drift, er Gassco klar til å sette nye leveranserekorder. Les mer om Langeled her.

Arbeidet med verdikjeder for CO2 fortsetter, og sammen med Gassnova og Petoro identifiserer Gassco 11 verdikjeder som overleveres OED.

Historie-2006-Gassco73-web
2005

Nye oppdrag

Gassco fikk i oppdrag av Olje- og energidepartementet å utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrørledninger til Grenland og Skogn/Trondheim, senere kalt Skanled-prosjektet. Gassco får også ansvaret for å lede arbeidet med å utrede en verdikjede for fangst, transport og injeksjon av CO2.

Historie-2005-gassco-6928-web
2003

Flere operatøroppdrag

I sitt andre driftsår overtok Gassco operatøransvaret for Norpipe, rørledningen fra Ekofisk til mottaksanlegget i Emden og prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden kommune. Les mer om Norpipe her.

Historie-2003-2004-Gassco-Emden-0458-2-web
2002

Liberalisering og etablering av Gassled

I Gasscos første driftsår ble transportsystemet åpnet for tredjepart som følge av EUs gassdirektiv. Samtidig ble Gassforhandlingsutvalget som var opprettet i 1986 nedlagt. Avsetning og salg av norsk gass ble med dette selskapsbasert.

Gassled ble etablert gjennom sammenslåing av en rekke interessentskap, og er i dag den formelle eier av det meste av infrastruktur for norsk gass. Gassled er et interessentskap som eier transportsystemet for gass fra norsk sokkel.

Historie-2002-GASSCO~1-web
2001

Gassco etableres

Gassco AS ble stiftet 14. mai 2001 som et selskap heleid av den norske stat.