Roller-og-ansvar--gassco_nyhamna_057-web

Våre roller og ansvar

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for gass. Våre ansvarsområder er delt i to: vårt særskilte operatøransvar og vårt alminnelige operatøransvar.

Særskilt operatøransvar omfatter de oppgavene som knyttes til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og utvikling av infrastruktur.

Alminnelig operatøransvar betyr teknisk drift av anlegg, rørledninger, plattformer, lisensadministrasjon og prosjektutvikling. 

Disse to ansvarsområdene håndteres gjennom fire roller internt i Gassco:

Vi skal sørge for at norsk gass kommer frem dit den skal, til riktig tid og med riktig volum og kvalitet.

Systemdrift har ansvar for oppgaver knyttet til planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av gass som kommer fra feltene offshore. Denne gassen kommer gjennom det integrerte transportnettverket og inn til gassterminalene.

For at vi skal kunne planlegge og levere gass som avtalt, må vi gjennomføre flere arbeidsoppgaver. Vi må kjenne de fysiske forutsetningene for gasstransporten til enhver tid, og vi må blande ulike gasstrømmer for å få riktig kvalitet.

Vi må også følge opp både planlagte og uplanlagte hendelser for å vite hvilke volumer vi har tilgjengelig til enhver tid.

Det er også vår jobb å planlegge vedlikehold i transportsystemet slik at det fungerer optimalt.

Se Gassco Maintainance Plan (GMP) og Markedsmeldinger – UMM for mer informasjon.

Vi fordeler kapasiteten i rørledningene og prosessanleggene.

Vårt mål er å utnytte kapasiteten i transportsystemet mest mulig effektivt. Gassco administrerer kapasiteten som til enhver tid finnes i rørnettet og behandlingsanleggene, og adgangen til bruken av dette systemet skjer etter objektive og transparente betingelser.

Tildeling av kapasitet til skiperne skjer på en åpen, rettferdig og likeverdig måte i henhold til vedtatte regler.

Vi er med i planleggingen av fremtidens rørledninger, prosessanlegg og mottaksterminaler.

Vi tar initiativ til og koordinerer prosessene for utvikling av nettverket av gassrørledninger, samt prosessanlegg og mottaksterminaler.

Våre anbefalinger og investeringsforslag baserer vi på helhetlige vurderinger av gasstransportsystemet og ressursforvaltningen.

Vi har utviklet arbeidsprosessene våre i fellesskap med industrien. Slik sikrer vi lønnsom og effektiv utvikling av infrastruktur, i tillegg til nøytralitet og konfidensialitet i alle faser. Arbeidsprosessen skal også sikre uavhenging anslag og nødvendig involvering av berørte parter, slik som eierne av infrastrukturen, brukere (skipere), operatører av gassfelt, myndigheter og andre.

Gassco eier ikke infrastrukturen – vi drifter den på vegne av eierne. Våre anbefalinger er avhengig av at eierselskaper og ressurseiere på norsk sokkel er villige til å investere.

Vi drifter infrastrukturen på vegne av eierne og andre interessenter.

Vi opererer et omfattende transportsystem som kobler sammen alle gassproduserende felt på norsk sokkel. Dette systemet består av 8598 kilometer med gassrørledninger, prosessanleggene Kollsnes, Kårstø, Nyhamna og Vestprosess, stigerørsplattformen Draupner og seks mottaksterminaler i Europa.

Gassco har det overordnede ansvaret for alle disse fasilitetene, i tillegg til ansvar for prosjektutvikling og administrasjon av lisensene som hører til.

Enheten vår for teknisk drift baserer sitt arbeid på utstrakt støtte fra andre enheter i Gassco, samt fra eksterne leverandører der Equinor, Shell og NSMO/px er de største.