Berekraft-vaartilnarming-gassco_nyhamna_022-web

Vår tilnærming

Ifølge FN bruker rundt tre milliarder mennesker forurensende energi fra trevirke, kull, koks og animalsk avfall til matlaging og oppvarming og utsettes for farlig luftforurensning. 13 % av jordas befolkning mangler tilgang til moderne elektrisitet.

Gasscos visjon er å sikre energiforsyningen. Visjonen vår er i tråd med FNs bærekraftsmål om tilgjengelig ren energi for alle. Dette setter tydelige mål og gir prioritering for hva, hvordan og hvorfor Gassco skal arbeide for å nå FNs bærekraftsmål.

Vi bidrar til en bærekraftig framtid gjennom:

  • Vår kjernevirksomhet – ved å levere sikker energi til millioner av mennesker hver eneste dag
  • Vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte

Gasscos bærekraftsarbeid er direkte knyttet til Gasscos strategiske mål og Gasscos visjon. FNs bærekfraftsmål gir føringer for vårt arbeid hvor vi veiledes av internasjonale rammeverk og god praksis, i dialog og tett samarbeid med våre interessenter.

Lover, retningslinjer og husregler

Som et heleid statlig norsk selskap overholder vi norske lover og regler, i tillegg til å overholde lover og regler i de landene i Europa hvor vi har virksomhet. Vi veiledes av relevante internasjonale rammeverk, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Måloppnåelse

Et av våre strategiske mål er å redusere klimapåvirkningen gjennom bærekraftig drift og forretningsutvikling. I forbindelse med dette målet har vi i nær dialog med våre interessenter utarbeidet et klimaveikart frem mot 2030. Dette veikartet er et strategisk verktøy i arbeidet med å definere områder og oppgaver Gassco skal jobbe med. Vi har identifisert nøkkelindikatorer (KPI-er) for bærekraftsarbeidet og våre resultater blir jevnlig gjennomgått av ledelse og styret.