Vi leverer

innovasjon, kunnskap, tillit og norsk gass til Europa

Nøkkelen ligger i kombinasjonen av tillit, samarbeid, ferdigheter og kunnskap. Med innovasjon skal vi bidra til en bærekraftig energiforsyning også i fremtiden.

Gassbestilling i sanntid

Se oversikt over hvor mye gass som bestilles til mottaksterminalene i Europa i sanntid. Du vil også finne informasjon om planlagte og uplanlagte hendelser i gasstransportsystemet.

MSm³/d

Germany

MSm³/d

France

MSm³/d

Belgium

MSm³/d

Great Britain

GER-NOR Joint feasibility study report – Hydrogen

En mulighetsstudie, ledet av industrien, for hydrogen ble i 2022 bestilt av tyske og norske myndigheter. Arbeidet med rapporten er koordinert og ledet av dena (Deutsche Energie-Agentur) og Gassco. Nå presenterer vi de samlede resultatene fra arbeidet, utført tidligere i år, for en hydrogenverdikjede som strekker seg fra Norge til Tyskland.

Hensikten med denne studien har vært å vurdere muligheten for å etablere en tysk-norsk verdikjede for hydrogen, som omfatter alle trinn i verdikjeden, fra potensiell hydrogenproduksjon i Norge til forbrukere i Tyskland, med planlagt oppstart i 2030.

« Etablering av en hydrogenverdikjede som inkluderer transport av store mengder hydrogen fra Norge til Tyskland vurderes som teknisk mulig under forutsetningene gjengitt i rapporten,» sier konsernsjef Frode Leversund.

Hvordan det virker

60

gassfelt

Gassco mottar gass fra omtrent 60 felt på norsk sokkel. Naturgassen utvinnes til havs og blir først stabilisert på produksjonsplattformen ved at vanndamp og lett kondenserbare komponenter fjernes. Gassen transporteres så videre i rørledning for prosessering dersom nødvendig.

3

prosessanlegg

Når gassen er hentet fra felt må den ofte prosesseres. Gassco er operatør for prosessanleggene Nyhamna, Kollsnes, Kårstø og Vestprosess. Et prosessanlegg renser, tørker, foredler og komprimerer gassen, før den sendes som tørrgass gjennom transportrør til Europa.

 

 

8600

rørledninger (km)

På bunnen av Nordsjøen ligger verdens største undersjøiske, helintegrerte system for transport av naturgass.

Gassco er ansvarlig for å transportere norsk gass til det europeiske kontinentet, og til Storbritannia, gjennom dette systemet. Totalt utgjør gassrørledningene tilknyttet transportsystemet hele 8600 kilometer med rør, omtrent samme distanse som fra Oslo til Bangkok.

1

kontrollsenter

All gasstransporten fra feltene på norsk sokkel og til Europa styres via Gassco kontrollsenter. Hvert felt har sine helt egne utfordringer og trenger individuell oppfølging. En like stor bragd er gjerne likevel å få alt dette til å fungere sammen i ett nettverk, ett unikt system som sikrer pålitelig levering av norsk gass til markedene i Europa. Det er Gassco som har ansvaret for at gassen fra norsk sokkel til enhver tid kommer fram til markedet i riktig mengde og med riktig kvalitet. Vår rolle er å optimalisere verdiskapingen på norsk sokkel totalt sett, på vegne av fellesskapet og ikke enkeltaktører.

6

mottaksterminaler

Ved mottaksterminalene går de norske gassmolekylene gjennom en siste utsjekk før de forsvinner videre ut i de omfattende distribusjonssystemene i Europa.

Her utføres mengdemåling, kontroll av gasskvalitet, regulering av trykk og temperatur og fjerning av eventuelle væskerester og faste partikler.

Gassco opererer seks mottaksterminaler i Europa: St. Fergus og Easington i Storbritannia, Dornum og Emden i Tyskland, og Zeebrugge og Dunkerque i henholdsvis Belgia og Frankrike.

800

millioner europeere

Gassen som ankommer mottaksterminalen i Europa sendes videre herfra og ut i markedet. Målt i energimengde, transporterer Norge gass nok til å kunne dekke det årlige husholdningsbehovet til 800 millioner personer.* Gass er blant de største kildene til strømproduksjon i Europa, og leveransene av naturgass fra Norge dekker om lag en fjerdedel av Europas totale energiforbruk.

*Antatt snittforbruk EU, kilde: Eurostat 

Fremtidens infrastruktur

Parallelt med at Gassco sikrer gassens reise fra felt til marked, planlegger vi også for fremtiden. Vår oppgave er å se fremover og finne nye effektive løsninger. Vi skal fortsatt ivareta nåtidens energiforsyning, samtidig som vi rigger infrastrukturen for den energiomstillingen som kommer.

Europa trenger norsk naturgass, og de skal kjenne trygghet for at de får den. I dag og i framtiden.