Eiere-F02Q5134-web

Eiere

Gassco er et aksjeselskap eid av den norske stat. Styrende organer i Gassco er generalforsamlingen, styret, administrerende direktør og ledergruppen. De ulike organenes roller og ansvar er på øverste nivå definert gjennom lover, forskrifter, avtaler og vedtekter for Gassco AS.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Gassco er de samlede styrings- og kontrollsystemene som skal sikre ivaretakelse av interessene til eieren, ansatte, brukere og eiere av gasstransportsystemet. Eierstyringen skal sikre at Gassco driver virksomheten på en sikker, effektiv, bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte i et samfunnsperspektiv.

Gassco følger statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i den til enhver tid gjeldende stortingsmelding om statens eierskap.

Selskapets formål er å drive transportsystemer for naturgass på og fra norsk kontinentalsokkel, herunder rørledninger og terminaler, enten selv eller gjennom deltakelse i eller sammen med andre selskaper, og virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet skal ikke ha erverv til formål.

Les vedtektene våre i sin helhet her.

Den 9. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS.

Les protokollen her 

Den 13. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS.

Les protokollen her.

Disse retningslinjene er utarbeidet i hht Lov om allmennaksjeselskaper § 6-16 a. Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper. Denne bestemmelsen omfatter i utgangspunktet ikke Gassco, men det ble besluttet på generalforsamlingen i 2021 at Gassco likevel skal følge kravene i Allmennaksjeloven.​

Les Retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i Gassco, her​