26. apr 2017 2 minutter

Gassco tildeler konseptstudier for skipstransport av CO₂

- Vi er svært fornøyd med tildeling av konseptstudier for skipstransport av CO₂ til Larvik Shipping og Brevik Engineering, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

- Disse leverte de to beste tilbudene, av totalt fem, som har konkurrert om det utlyste oppdraget. Videre studier av transport av CO₂ er et viktig bidrag i arbeidet med å realisere et fullskalaanlegg for CO₂-håndtering i Norge, sier Leversund. 

CO₂fra fangstanlegg på Østlandet skal fraktes med skip til et mellomlager på Vestlandet. Deretter skal CO₂ føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Smeaheia-området, som ligger øst for Trollfeltet og ca. 50 km fra land, er valgt som lagringssted. 

- Larvik Shipping og Brevik Engineering skal nå planlegge CO₂-transport i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Begge tilbyderne har levert gode tilbud og vi ser nå fram til å utarbeide et grundig beslutningsunderlag for myndighetene. Karbonfangst, transport og lagring kan bli en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra industrien og slik bidra til å nå målene i Paris-avtalen, sier Leversund. 

Arbeidet utført i idéstadiet (2015) og mulighetsstudient (2016) viser at i en oppstartsfase, med lang transportavstand og begrensede CO₂-volumer, vil skipstransport være fleksibelt og hensiktsmessig. Skipene kan, om ønskelig, hente CO₂ ved andre havneanlegg og oppskaleres med flere skip dersom transportbehovet øker. 

Konseptstudient skal ferdigstilles høsten 2017. Videre skal beslutningsunderlaget for hele fullskalaprosjektet være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

Gassco har fått i oppdrag av OED å utrede skipstransport av CO₂ fra fangstanleggene til lager. Gassnova har  ansvar for å sammenstille dette i en hel CO₂-håndteringskjede sammen med utredningene på fangstanlegg og lager. Foretaket har nylig tildelt kontrakt for videre studier av fullskala fangst av CO₂ til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara, og skal etter planen inngå kontrakt med lageroperatør før sommeren.

 (26.04.2017)