29. nov 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 4. juli 2019.

Dette i henhold til petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel (§5-1, jf. petroleumsforskriften §45).

Knarr Gasseksportrørledning (KGP) eksporterer gass til Storbritannia fra Knarrfeltet helt nord i Nordsjøen. Utredningen omfatter den delen av KGP som ligger på norsk sokkel. En parallell prosess er igangsatt i henhold til britisk regelverk og myndighetsprosesser for den delen som ligger på britisk sokkel. 

Rørledningen er operert av Gassco og eid av rettighetshaverne; deltakerne i Knarr Gas Pipeline Joint Venture. Avvikling av feltinnretninger på Knarrfeltet er gjenstand for en separat konsekvensutredning, ledet av operatøren A/S Norske Shell (Shell).

Foreliggende konsekvensutredning legges herved frem for offentlig høring. Eventuelle kommentarer anmodes sendt til Gassco med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker.

Se følgebrev Høring av konsekvensutredning

Se konsekvensutredning

(29.11.2019)