2. des 2019 2 minutter

Konsekvensutredning for avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 29. oktober 2019.

Utredningen omfatter Valemon rikgassrørledning som eksporterer rikgass fra Valemonfeltet, ligger om lag 160 km vest av Bergen, til Heimdal stigerørsplattform. 

Dette i henhold til petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel (§5-1, jf. petroleumsforskriften §45).

Rørledningen er operert av Gassco med Equinor som teknisk tjenesteyter (TSP) og eid av rettighetshaverne, deltakerne i interessentskapet Valemon Rich Gas Pipeline.

Foreliggende konsekvensutredning legges herved fram for offentlig høring. Eventuell kommentarer anmodes sendt til Gassco med kopi til Olje- og energidepartementet. I forståelse med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker.

Se følgebrev

Se konsekvensutredning

(02.12.2019)