Photos LRF, June 2019

Nøkkelindikatorer

Her beskrives våre gjeldene nøkkelindikatorer. Det er disse indikatorene vi måler oss mot når vi skal vurdere om vi har oppnådd våre mål for det inneværende året.

Nøkkelindikatorer for måloppnåelse i 2024

Under følger en beskrivelse av hva disse indikatorene omhandler. Indikatorene er sortert inn under selskapets strategi og tilhørende bærekraftsmål.

Indikatorene vurderes gjennom året i forhold til et forhåndsbestemt intervall som gir måloppnåelse grønn, gul eller rød som da representerer en skala fra full måloppnåelse til at målet ikke er nådd. Disse verdiene beskrives ikke her, men finnes i vårt interne målstyringssystem PMG.

Sikker, pålitelig og effektiv drift

Kritiske hendelser og kritiske tilstander

Her måles antall kritiske hendelser. Kritiske hendelser omfatter hendelser som resulterer i, eller har potensiale for alvorlig skade på mennesker, miljø eller anlegg.

Antall kritiske tilstander måles også. Kritiske tilstander, som ikke er konkrete hendelser, omfatter alvorlige svekkelser eller tap av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som resulterer i, eller har potensiale for alvorlig skade på mennesker, miljø eller anlegg.

IT-sikkerhet- brukerens årvåkenhet og robustheten av våre IT-systemer

Her måles om organisasjonen identifiserer phising- e-poster og at ansatte ikke oppgir passord eller trykker på mistenkelige lenker i e-poster. Det måles også i hvor stor grad identifiserte sårbarheter fra leverandører lukkes ved oppdatering av IT-systemer, klienter og utstyr.

Gassco barriere- integritets indikator

Her måles tilstanden på ulike sikkerhetsbarrierene på anleggene. Gassco sitt system for indikator på barriereintegritet omfatter sikkerhetskritisk utstyr og funksjoner som skal bidra i å forhindre storulykker. For en beskrivelse av anleggets tilstand vurderes samlet tilstand basert på tilstanden til hver enkelt barriere.

Samlede driftskostnader

Her måles samlede driftskostnader, eksklusiv energikostnader og avgifter, for alle lisensene Gassco er operatør for, samt driftskostnadene i det særskilte operatørskapet. Resultatet måles mot godkjent budsjett og måloppnåelsen beskrives ved størrelsen på avviket (+/-)

Gassco sin leveranseevne ved exitpunktene

Her måles det hvor mye gass som Gassco har levert på exitpunktene i forhold til bestillingene de som transporterer og selger gassen har gjort. Når det beregnes mål for leveranseevne, blir planlagt reduksjon av kapasitet i anleggene hensyntatt, og det er dermed uplanlagte hendelser som måles som redusert leveranseevne.

Ekstrasalg av kapasitet

Her måles hvor mye ekstra kapasitet Gassco tilgjengeliggjør og som kjøpes av selskapene som transporterer gass. Dette gjelder tidligst en uke i forveien og opptil innenfor døgnet. I målingen inngår også kapasitet som selges fra en skiper til en annen innenfor samme periode.

Bærekraftsmål

Skape framtidens infrastruktur

Studier for utvikling av en storskala verdikjede for hydrogen og for utvikling av en storskala verdikjede for CO2

Målingen baserer seg på gjennomføring av en arkitektanalyse som er en del av utviklingen av en storskala hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland. I tillegg måles kvaliteten i arbeidet med beslutningsunderlaget for konseptstudien for H2T-prosjektet, slik det er avtalt med sponsorene.  

På tilsvarende måte måles gjennomføringen av arkitektanalyse som en del av utviklingen av en storskala CO2-verdikjede fra kontinental Europa til norsk sokkel. I tillegg måles kvaliteten i arbeidet med beslutningsunderlaget for konseptstudien for CO2-T-prosjektet, slik det er avtalt med sponsorene. 

Bærekraftsmål

Redusere klimapåvirkningen

Utslipp av klimagasser fra våre anlegg

Her måles totale direkte utslipp av karbondioksid og metan fra våre anlegg (scope1) og indirekte utslipp knyttet til forbruk av elektrisitet (scope2). Summen av disse utslippene omgjøres til CO2 ekvivalenter og måltallet gis ved antall ekvivalenter pr energienhet i eksporterte produkter.

Utslippsreduksjoner fra Kårstø prosessanlegg

Her måles kvaliteten i beslutningsunderlaget for prosjektet «Kårstø reduserte utslipp». Prosjektet omfatter både elektrifisering av anlegget og CO2 fjerningsanlegg. Endelig omfang av prosjektet bestemmes av beslutningstagere i løpet av prosjektforløpet, og målsettingen er å redusere utslipp fra Kårstø-anlegget.

Bærekraftsmål

Mennesker, kompetanse og organisasjon

Utvikling av folk, kompetanse og organisasjon

Her måles arbeidet med organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling og bemanningsstrategi

Det følges opp at det gjennomføres medarbeidersamtaler i hele organisasjonen. Disse skal omhandle både faglig og personlig utvikling for den enkelte ansatte.

Deltakelses blant ansatte i organisasjonsundersøkelser samt at timeføring og godkjenninger av timer gjennomføres innenfor avtale frister, vil også bli målt.

Bærekraftsmål