Getty Images

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (F&U) i Gassco handler om å kontinuerlig utvikle det norske gasstransportsystemet.

Våre F&U-aktiviteter bidrar til forbedret drift gjennom økt sikkerhet, effektivitet og regularitet, og til å sikre best mulig utbytte for brukere av systemet og for samfunnet. Ved F&U-aktiviteter arbeider vi også for å redusere utslipp av drivhusgasser, og for å tilrettelegge for mulig alternativ bruk av infrastrukturen til hydrogen og CO2.

Gassco sitt mandat ble i stortingsmeldingen Meld. St. 11 (2021–2022) utvidet til å inkludere arkitektfunksjon for fremtidig hydrogeninfrastruktur for storskala eksport til Europa, og for tilhørende CO2-transport og lagring på norsk sokkel. Arbeidet er en mulighetsstudie for en hydrogenverdikjede fra Norge til Tyskland.

FoU programmer 

FoU-porteføljen vår er organisert rundt følgende program:  

    • Å være trygg betyr at Gassco er nøyaktige, troverdige og til å stole på.

    • Å være pålitelig betyr at vi utfører jobben vår til avtalt tid og på en profesjonell måte.

    • Å være effektiv betyr at vi har god tidsstyring og bruker tiden godt.

I sum gjør disse egenskapene oss til en foretrukket operatør som sikrer energiforsyningen til Europa.

Programmet er etablert for aktiviteter som er rettet mot driften av infrastrukturen til Gassco. I programmet jobbes det med å forbedre eller skape nye produkter, tjenester eller prosesser i den daglige driften.

Programmet har sitt hovedfokus knyttet til inspeksjon og overvåkingsteknologi, men har i tillegg andre sentrale temaer som eksempelvis anleggsintegritet, korrosjon, barrierehåndtering, sikring- og rørledningsteknologi.

Feltene på den norske kontinentalsokkel er i en unik posisjon til å pålitelig levere energi til Europa på en effektiv måte. For å opprettholde dette, er det viktig at man fortsetter å optimalisere verdikjeden for å redusere energiforbruk, og maksimere mengden gass man kan produsere. Gjennom forskning og utvikling kan man utforske mulige fremtidige måter å operere systemet på for å oppnå dette og øke verdiskapningen.

Effektiv infrastruktur-programmet ser også muligheter for å gjøre det enklere for nye felter å koble seg opp til det eksisterende gastransportnettverket. F&U arbeid kan hjelpe feltene med å redusere investeringskostnader og fremtidige driftskostnader.

Programmet jobber også med løsninger for å redusere utslipp av drivhusgasser fra hele verdikjeden.

Nye verdikjeder-programmet skal bidra til å bygge kompetanse og kunnskap på hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS), samt støtte Gassco sitt arbeid som operatør og infrastrukturarkitekt. Eksempelvis har programmet et utvalg prosjekter som bidrar til teknologikvalifisering i hele verdikjeden.

Nye verdikjeder-programmet skal dekke alternativ bruk av infrastrukturen, der iblant transport av hydrogen fra Norge til Europa og transport av CO2 for lagring på norsk sokkel.

Programmet støtter også noen forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) innen hydrogen og  karbonfangst og lagring (CCS).

Forskningssamarbeid 

Gassco deltar i forskningssamarbeid med selskap og institusjoner som er ledende innen sine fagfelt. Gjennom sitt F&U program, benytter Gassco forskningskompetanse i leverandørindustrien, store energiselskaper, frittstående forskningsinstitusjoner og universiteter og høgskoler. 

HMS&K

Gassco har en filosofi om null skader på mennesker, miljø og eiendeler. FoU-porteføljen inneholder prosjekter som adresserer ulike områder av disse emnene.