Getty Images

Våre prinsipper

Gassco forplikter seg til å følge god forretningsskikk, opprettholde transparent og sporbar saksbehandling og sikre rettferdig behandling av alle våre leverandører.

I Gassco har vi som prinsipp at alle leverandører skal behandles likt og at forholdet skal baseres på gjensidig respekt. Vi oppfordrer til, og vil bidra positivt til utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

Gassco forventer at alle som jobber med og for oss, lever opp til våre høye etiske standarder. Vi stiller strenge krav til kvalitet, miljø og sikkerhet hos oss selv og våre leverandører, som beskrevet i vår HSEQ policy. Likeledes drives vår virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, og vi stiller samme krav til våre leverandørkjeder og forretningspartnere. Dette er reflektert i Gasscos retningslinjer for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og i etiske retningslinjer, som alle leverandører må akseptere for å bli en kontraktspart til Gassco.

Krav til anskaffelser

Som et 100 % statlig selskap og som operatør for det norske transportsystemet for gass, følger Gassco lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) og forsyningsforskriften (FOR-2016-08-12-975) ved våre anskaffelser. Det samme gjelder for Gasscos tekniske tjenesteleverandør («Technical Services Provider»/»TSP») Equinor Energy AS og A/S Norske Shell, når disse selskapene gjør anskaffelser i rollen som TSP for Gassco.

Dette forsyningsregelverket er basert på et sett med grunnleggende prinsipper og inneholder detaljerte regler og krav til hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Disse reglene får også betydning for leverandører som skal levere tilbud.

Regelverket stiller blant annet krav til når tilbud eller en leverandør må avvises fra konkurransen. Eksempelvis skal et tilbud avvises hvis det er levert etter tilbudsfristens utløp eller inneholder vesentlige forbehold til konkurransedokumentene. En leverandør skal for eksempel avvises hvis det det foreligger inhabilitet som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak, eller hvis leverandøren har deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak. Leverandører risikerer også avvisning dersom leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for straffbare forhold som korrupsjon, bedrageri, hvitvasking mv. eller når oppdragsgiveren er kjent med at leverandøren ikke har oppfylt skatt eller avgifter, eller har begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Gassco må også i likhet med andre virksomheter sikre overholdelse av sanksjonsreglene, herunder påse at det ikke inngås avtaler med personer som er listeført på EUs sanksjonsliste. Dette gjelder hele leverandørkjeden. Dette sikres gjennom prosessen med kvalifisering av leverandøren og det må påregnes at Gassco vil stille krav til at leverandører ikke skal ha eiere (fysiske eller juridiske personer) som står på EUs sanksjonsliste.

Gassco skal videre fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette sikres gjennom prosessen med kvalifisering av leverandører og kontraktskrav.

Det kan også nevnes at det påregnes at det vil komme nye krav om at det skal tilrettelegges for varsling fra personer som arbeider under tilsyn og ledelse av kontraktører, underleverandører og leverandører som følge av EUs nye varslingsdirektiv.

Konkurransegjennomføringsverktøy

Gassco bruker konkurransegjennomføringsverktøyet eu-supply til å gjennomføre konkurranser. Leverandører vil få nødvendig informasjon om hvordan dette verktøyet brukes i forbindelse med deltagelse i konkurranser.

Leverandørrelasjoner

I Gassco har vi som prinsipp at alle leverandører skal behandles likt og at forholdet skal baseres på gjensidig respekt. Vi oppfordrer til, og vil bidra positivt til utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

Våre prosedyrer skal sikre lik mulighet og rettferdig behandling av våre leverandører. Gassco ønsker å gi informasjon til markedet både i forkant og etterkant av større anskaffelser.

Gassco tilbyr leverandører som har tapt tilbudskonkurranser tilbakemelding for å gi leverandørene mulighet for forbedring/utvikling.

Gassco legger vekt på at forholdet både til og hos våre leverandørene skal være basert på en høy etisk standard og har utarbeidet «Etiske retningslinjer for leverandører».

Nøkkelindikatorer for måloppnåelse i 2024

Her beskrives Gassco sine nøkkelindikatorer for 2024, som er de viktigste indikatorene vi måler oss mot når vi skal vurdere om vi har oppnådd våre mål dette året.

Indikatorene sorteres inn under våre ulike strategiske mål, som fremgår av avsnittene de
ulike indikatoren er beskrevet under. Hver indikator er gitt en verdi som angir hvilket måltall som gir full måloppnåelse.

Gå direkte til nøkkelindikatorene for våre strategiske mål her: