13. jan 2022 3 minutter

Rekordår for norsk gass

Gasseksporten målt i eksportverdi ble et solid rekordår i 2021 som følge av de høye gassprisene. 2021 står også for et av de høyeste årlige gassvolumene levert fra Norge, noensinne.
kontrollrom2_web

Norsk gass spiller en stadig viktigere rolle i europeisk energiforsyning, og gjennom nok et pandemiår har Gassco pålitelig levert høykvalitets naturgass til Europa.  

Totalt leverte Gassco 113,2 milliarder kubikkmeter (BCM) gjennom rørnettet i 2021. Det er en økning på 6 milliarder kubikkmeter, sammenlignet med 2020. Leveransene av naturgass fra Norge dekker nå om lag en fjerdedel av Europas energiforbruk, og spiller en viktig rolle i kontinentets samlede innsats for å få ned klimagassutslippene. 

– Året 2021 har vært preget av høy aktivitet og et stort antall henvendelser om vurdering av nye tilknytninger til transportsystemet. Dette forteller oss med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i Europa, og hvor viktig naturgassen er som en pålitelig energikilde på veien  til utslippsfrie energiformer, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.  

Velfungerende verdikjede for gassleveranser 

Gassco drifter og videreutvikler et av verdens mest effektive og pålitelige transportsystem for gass. Gjennom å forsyne kontinentet med norsk naturgass henter Gassco maksimal verdiskaping ut av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Påliteligheten, eller evnen til å levere etter avtale, var i 2021 99,8 prosent.

– For å kunne levere på dette nivået, særlig i et pandemiår, er vi avhengige av godt samarbeid i hele verdikjeden. Det er mer enn 60 felt som produserer gass på norsk sokkel og årsresultatet for 2021 viser at alle aktørene i gassverdikjeden har levert på en imponerende måte, sier Leversund.

Forventer stor etterspørsel også i 2022

I løpet av 2021 er det i tillegg gjennomført flere optimaliseringer i transportnettverket, noe som har muliggjort økt leveransekapasitet både i år, og i årene som kommer. 
    
–Vi forventer høy aktivitet også i 2022, både rundt nye prosjekter og i gassetterspørsel, sier Leversund.  

Blant annet åpner Gassco et nytt exitpunkt i transportsystemet slik at norsk gass kan leveres til markedet i Polen via Danmark. 

– For Polen vil tilgangen på norsk gass kunne bidra til en utslippsreduksjon på 70 millioner tonn CO2 per år dersom gass erstatter kull i kraftproduksjon. Til sammenligning er Norges totale utslipp på 50 millioner tonn per år, sier Leversund.

I 2021 har Gassco også startet tilpassinger av transportnettverket for fremtidens energibehov, blant annet ved å utrede muligheter for å bruke gassinfrastrukturen til transport av hydrogen og CO2.

(13.01.2022)